Community Calendar

Suggest an Event
Sep 6, 2021
Labor Day
Sep 7 - Sep 8, 2021
Rosh Hashanah
Sep 16, 2021
Yom Kippur
Sep 21 - Sep 27, 2021
Sukkot
Sep 28 - Sep 29, 2021
Shemini Atzeret & Simchat Torah
Sep

1 2021

Fed Bd Mtg

7:30PM - 9:30PM  

7:30 pm Fed Bd Mtg

Sep

2 2021

TI Board Meeting

7:00PM - 9:00PM  

 

7 pm TI Board Meeting

Sep

4 2021

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Sep

4 2021

TBS Torah Study

10:00AM - 12:00PM  

 

10 am TBS Torah Study

Sep

4 2021

Chabad Service

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Service

Sep

5 2021

Chabad Tefillin Club

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am Chabad Tefellin Club

Sep

6 2021

 

TBS Service

Sep

6 2021

 

TI Service

Sep

6 2021

Chabad Dinner

8:00PM - 10:00PM  

 

8 pm Chabad Dinner

Sep

7 2021

 

TBS Service

Sep

7 2021

 

TI Service

Sep

7 2021

to
Sep

8 2021

Sep

7 2021

TI Lunch Taslich

1:30PM - 3:30PM  

 

1:30 mp  TI Lunch Taslich

Sep

8 2021

Chabad Rosh Hashanah Experience

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Rosh Hashanah Experience

Sep

10 2021

T/11:30 am Fed JCRC Healthy Foods Distribution

Sep

11 2021

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Sep

11 2021

TBS Torah Study

10:00AM - 12:00PM  

 

10 am TBS Torah Study

Sep

11 2021

Chabad Service

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Service

Sep

12 2021

Sep

13 2021

Hadassah Book Club

6:15PM - 8:15PM  

 

6:15 pm Hadassah Book Club

Sep

15 2021

 

TBS Service

Sep

15 2021

 

TI S'Hd Activity

Sep

15 2021

 

TI Service

Sep

16 2021

 

TBS Service

Sep

16 2021

 

TI Service

Sep

18 2021

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Sep

18 2021

TBS Torah Study

10:00AM - 12:00PM  

 

10 am TBS Torah Study

Sep

18 2021

Chabad Service

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Service

Sep

20 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

20 2021

SBJE Bd. Meeting

6:30PM - 8:30PM  

 

6:30 pm SBJE Bd Meeting

Sep

21 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

21 2021

to
Sep

22 2021

Sep

22 2021

Sep

22 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

23 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

23 2021

Chabad Soup in the Sukkot

5:30PM - 7:30PM  

 

5:30 pm Chabad Soup in the Sukkot

Sep

24 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

25 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

25 2021

TI Service

9:30AM - 11:30AM  

 

9:30 am TI Service

Sep

25 2021

TBS Torah Study

10:00AM - 12:00PM  

 

10 am TBS Torah Study

Sep

25 2021

Chabad Service

10:30AM - 12:30PM  

 

10:30 am Chabad Service

Sep

26 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

27 2021

 

Evening TBS Meals in the Sukkot

Sep

28 2021

to
Sep

29 2021

Sep

28 2021

Chabad Dancing w/the Torah

7:30PM - 9:30PM  

 

7:30 pm Chabad Dancing with the Torah

Sep

28 2021

TBS Board Meeting

7:30PM - 9:30PM  

 

7:30 pm TBS Board Meeting